Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

sídlo subjektu:

 Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
IČ: 44990260   DIČ: CZ44990260

Registrace u Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-07-708/96 dne 30.10.1996

 

Kontaktní údaje na provozovatele internetového obchodu:

Poštovní adresa provozovny

Charitní bazar BALTAZAR,
Rosická 1
602 00 Brno – Trnitá

   
správce e-shopu

baltazar@brno.charita.cz

objednávky a dotazy na zboží

baltazar@brno.charita.cz

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na adrese https://baltazar-bazar.cz/ (dále jen „webové rozhraní obchodu“)

 

Zboží

Ø  Eshop – http:/ baltazar-bazar.cz/ prodává zboží již použité.

Ø  Jedná se o tzv. second-handové zboží - tj. zboží z druhé ruky. Jedná se zejména o textil, obuv a doplňky, vybavení domácností, hračky a podobné.

Ø  Stav zboží odpovídá fotografiím přiloženým ke každé nabídce, drobná odchylka barev od skutečné barvy může být způsobena různými světelnými podmínkami při pořizování fotografie, nebo rozdílnými parametry Vašeho zobrazovacího zařízení, případné jeho různým nastavením.

Ø  Prodávané zboží může dosahovat jisté míry opotřebení, odpovídající délce a způsobu jejich předchozího užívání. Prodávající nemá přesné informace o předchozím užívání zboží. Cena za zboží je určena s ohledem na opotřebení jeho předchozím užíváním.

Ø  Pokud je u zboží uvedeno Nové, jedná se stále o zboží z druhé ruky, které však nevykazuje žádné známky opotřebení, a nebyl stržen štítek, kterým bývá zboží označeno od výrobce.

Ø  Zboží je dálo označeno mírou opotřebení písmeny A+, A, B, a C. Platí, že
 A+ - je zboží nové, nepoužívané, s originálními štítky od výrobce 
 A - zboží již použité, avšak nejevící žádné známky vizuálního opotřebení
 B – zboží bylo používáno a vykazuje známky běžného opotřebení, ne však vizuální vady
 C – zboží obsahující vadu (vada bývá nafocena, případně popsána) za zlomek ceny

 

 

Výběr zboží

Zboží nabízené prodávajícím ke koupi si kupující vybírá prohlížením katalogu na webovém rozhraní obchodu. Horní lišta obsahuje přehled kategorií, v průběhu jeho procházení se zobrazují podrobnější podskupiny výběru kategorií. Z tohoto náhledu lze zobrazit detail konkrétní položky nebo si kupující může zboží vybrat pomocí vyhledávače – do kterého napíše požadované zboží a klikne na vyhledat a zobrazí se mu skupina nebo přímo zboží dle jeho výběru. Pro zobrazení podrobného popisu zboží stačí kliknout na název nebo obrázek zboží.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

Vložení zboží do košíku

U vybraného zboží si kupující vybere zboží a klikne na tlačítko "Přidat do košíku". Pomocí tlačítka "Pokračovat v nákupu" se kupující může z košíku vrátit zpět k vybírání dalších položek nákupu, nebo může vybrané zboží "Objednat".

Odeslání objednávky

Pro odeslání objednávky musí kupující kliknout na ikonku košík v nabídce vpravo nahoře. 
Průvodce kupujícího následně automaticky provede veškerými potřebnými kroky pro odeslání objednávky (zejména bude vyžadováno vyplnění identifikačních a kontaktních údajů kupujícího). Webové rozhraní obchodu v dialogu zjistí, zda je kupující již registrováni či nikoli, v druhém případě kupujícímu nabídne registraci a provede zbytkem objednávky. Objednávka obsahuje zejména název zboží, cenu zboží s DPH, cenu za dopravu zboží s DPH, a to v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží a kupujícím zadané identifikační a kontaktní údaje.

Závaznost objednávek

Každá objednávka, kterou kupující odeslal přes webové rozhraní obchodu je učiněna kupujícím závazně a neodvolatelně. Objednávka kupujícího odeslaná prodávajícímu přes webové rozhraní obchodu, je závazným a jednostranně neodvolatelným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři na webovém rozhraní obchodu.

V Ceně zboží nejsou obsaženy náklady na dopravu. Ceny za dopravu jsou stanoveny na stránce Doprava a Platba, nebo konkrétněji v objednávkovém formuláři, kde je zohledněna váha a rozměry zboží a je z nich vypočítána správná cena nákladů přepravy dle správného tarifu přepravce.
Kupující je povinen vedle ceny zboží s DPH uhradit cenu za dopravu zboží s DPH, a to v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání zboží.

Potvrzení Vaší objednávky

Po odeslání objednávky prodávajícímu, je objednávka automaticky zavedena do informačního systému prodávajícího a kupujícímu je prodávajícím v souladu s ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku zasláno formou emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, potvrzení o obdržení objednávky. Součástí potvrzení je kopie objednávky kupujícího. Zaslání tohoto potvrzení o obdržení objednávky není považováno za akceptaci objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy

Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky, jakožto návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje předání objednaného zboží či jeho části přímo kupujícímu či přepravci k doručení kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího učiněná písemnou formou, např. prostřednictvím emailu, zaslaného na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího nebo její část bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku odeslání zboží či jeho předání kupujícímu, a to zejména v případech, kdy není schopen zboží dodat (např. v požadovaném množství, druhu či za kupní cenu uvedenou v objednávce kupujícího). V takovém případě je prodávající vždy povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby. Zjevnost chyby určuje rozdíl cen chybné a obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně ceny za dopravu, která mu byla sdělena z webového rozhraní obchodu ještě před odesláním závazné objednávky a která je současně uvedena v závazné objednávce kupujícího.

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Dodací lhůty

Expedice zboží se pohybuje zpravidla od 1 do 7 dnů a maximálně do 14 dnů od doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Pokud nebude zboží prodávajícím vyexpedováno do 2 týdnů od doručení objednávky kupujícího, prodávající poskytne kupujícímu informaci o stavu jeho objednávky a předpokládaném termínu expedice zboží, a to formou SMS nebo e-mailu.

Doprava a přebírání zboží

Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od doručovatele či přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně přepravci či doručovateli oznámit. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura, nebo paragon, sloužící zároveň jako daňový doklad a záruční list, jsou přiloženy k zásilce.

 

Platební podmínky

                Více v Doprava a Platba

Ø  Platba přes platební bránu – po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na platební bránu, kde má na výběr platbou převodem z bankovního účtu, nebo internetovou platbou z debetní karty. Po potvrzení platby platební bránou je objednávka dále předána zpět prodejci ke zpracování.

Ø  Platba v hotovosti – zboží kupující zaplatí při osobním odběru v kamenný prodejnách - https://baltazar-bazar.cz/prodejny
Je nutné při vyplňování objednávky zvolit prodejnu, kde si kupující přeje zboží vyzvednout a platbu v hotovosti. Jiný způsob než platba v hotovosti není v tomto případě možná. Prodejce na prodejně vystaví kupujícímu účtenku

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu   před doručením objednávky nebo současně s ní (§ 1737 občanského zákoníku).  Všechny objednávky přijaté e-shopem jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce zákazník objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

Odpovědnost za vady zboží

V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (§ 2167 občanského zákoníku). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců (§ 2168 občanského zákoníku).

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§ 2171 občanského zákoníku).

V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně na poštovní adresu prodejce a uvede své kontaktní údaje, číslo objednávky a označí vady zboží a nárok, který uplatňuje.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou

 

Doručení objednávky

Objednávky bývají zpravidla odeslány následující pracovní den po přijetí platby.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží dopravci (§ 2123 občanského zákoníku ).

Na dobírku nezasíláme, mimo osobní odběr na našich prodejnách je nutné zaplatit předem.

 

Reklamace zboží

o   Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a je vyřizována bez zbytečných odkladů.

o   Zákonem stanovená maximální lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.

o   Kupující na vlastní náklady zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím ve vhodném a dostatečně chránícím obalu na adresu Charitní bazar BALTAZAR, Rosická 1, 602 00 Brno, případně zboží na tuto adresu osobně doručí, a přiloží k němu podrobný popis závady a originál dokladu (faktury).

o   Při uznané reklamaci náklady na odeslání zboží zpět hradí prodávající.

o   Pokud reklamace není uznána, pak je zboží zasláno zpět kupujícímu na jeho náklady.

Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem uzavřené distančním způsobem

o   Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

 

o   Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, formou jednostranného právního jednání ( dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). 
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

o   Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčil jinak. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí kupující spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Rosická 1, 602 00 Brno, přičemž kupující spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

o    Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 

o    Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit prodávajícímu, pokud možno v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, opatřené všemi ochrannými fóliemi, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., s dokladem o koupi, jinak nepoškozené.

 

o    Zboží by mělo být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu. (pozn. doporučeně neznamená na dobírku! - vrácené zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato).

 

o    Kupující spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě osobního převzetí zboží v kamenné prodejně prodávajícího, kde si mohl zboží řádně před jeho převzetím a zaplacením prohlédnout a vyzkoušet.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:https:/www.coi.cz.

Informace pro spotřebitele o odběru použitého elektro zařízení

Dle novely zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, Vám nabízíme možnost zjištění, Vašeho nejbližšího místa odběru použitého elektro zařízení na stránkách www.asekol.cz.

 

 

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

1.       Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2.        Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

3.       Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.       Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

5.       Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

6.       Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

7.       Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

8.       Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9.       Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

10.   Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

11.   Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

11.1.                     souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji než 1x týdně, a zároveň

11.2.                    prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

11.3.                    Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na baltazar@brno.charita.cz

 

12.   Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

2.       Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1.    Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2.    Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na e-shop https://baltazar-bazar.cz/ (dále jen „Obchodní podmínky“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu.

2.3.    Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4–2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4.    Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
1. běžné osobní údaje,
2. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.5.    Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování eshopové platformy PrestaShop formou licenční smlouvy.

2.6.    Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.7.    Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.8.    Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu aplikace PrestaShop. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně̌ informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů̊ nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů̊ stejné povinnosti na ochranu osobních údajů̊, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.9.             Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů̊ bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
•     1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy PrestaSop formou licenční smlouvy.
•     2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
•     3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
•     4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
•     5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
•     6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
•     7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
•     8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
•     9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

2.10.         Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

3.       Práva subjektu údajů

3.1.    Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným správcem, tedy na informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a získat informace o jejich zpracování.

3.2.    Subjekt údajů má právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt k tomuto účelu může správce kontaktovat na emailové adrese baltazar@brno.charita.cz

3.3.    Subjekt údajů má právo souhlas kdykoliv odvolat a za tímto účelem kontaktovat správce na emailové adrese baltazar@brno.charita.cz použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí i jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu (tj úkonu který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní údaje zlikvidovat, či je přestat zpracovávat

3.4.    Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů spočívající v možnosti získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil/ předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné

3.5.    Subjekt údajů má právo vůči správci kdykoliv vznést námitku, jestliže jsou údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu

3.6.    Subjekt údajů má při splnění podmínek další práva uvedená v Nařízení, zejména právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo podat stížnost u dozorového orgánu

3.7.    Správce je povinen subjekt údajů informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

4.       Závěrečná ustanovení

4.1.    Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.

4.2.    Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

4.3.    Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

4.4.    Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním prodávajícímu seznámil s těmito obchodními podmínkami, že jím plně porozuměl a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.