Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

 

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00, Brno

IČ: 44990260, DIČ: CZ44990260

Registrace u Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-07-708/96 dne 30.10.1996

 

(dále jen „prodávající“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://baltazar-bazar.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nenese zodpovědnost za náklady, které plynou z jejich špatného vyplnění.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. ZBOŽÍ

3.1. Charitní bazar Baltazar

 • E-shop – http:/ baltazar-bazar.cz/ prodává výhradně zboží již použité.
 • Jedná se o tzv. second-handové zboží - tj. zboží z druhé ruky. Jedná se zejména o textil, obuv a doplňky, vybavení domácností, hračky a podobné.
 • Stav zboží odpovídá fotografiím přiloženým ke každé nabídce, drobná odchylka barev od skutečné barvy může být způsobena různými světelnými podmínkami při pořizování fotografie, nebo rozdílnými parametry Vašeho zobrazovacího zařízení, případné jeho různým nastavením.
 • Prodávané zboží může dosahovat jisté míry opotřebení, odpovídající délce a způsobu jejich předchozího užívání. Prodávající nemá přesné informace o předchozím užívání zboží. Cena za zboží je určena s ohledem na opotřebení jeho předchozím užíváním.
 • Pokud je u zboží uvedeno Nové, jedná se stále o zboží z druhé ruky, které však nevykazuje žádné známky opotřebení, a nebyl stržen štítek, kterým bývá zboží označeno od výrobce.
 • Zboží je dálo označeno mírou opotřebení písmeny A+, A, B, a C. Platí, že
   A+ -je zboží nové, nepoužívané, s originálními štítky od výrobce 
   A - zboží již použité, avšak nejevící žádné známky vizuálního opotřebení
   B – zboží bylo používáno a vykazuje známky běžného opotřebení, ne však vizuální vady
   C – zboží obsahující vadu (vada bývá nafocena, případně popsána) za zlomek cen

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Výběr zboží.  Zboží nabízené prodávajícím ke koupi si kupující vybírá prohlížením katalogu na webovém rozhraní obchodu. Horní lišta obsahuje přehled kategorií, v průběhu jeho procházení se zobrazují podrobnější podskupiny výběru kategorií. Z tohoto náhledu lze zobrazit detail konkrétní položky nebo si kupující může zboží vybrat pomocí vyhledávače – do kterého napíše požadované zboží a klikne na vyhledat a zobrazí se mu skupina nebo přímo zboží dle jeho výběru. Pro zobrazení podrobného popisu zboží stačí kliknout na název nebo obrázek zboží.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.5. Vložení zboží do košíku. U vybraného zboží si kupující vybere zboží a klikne na tlačítko "Přidat do košíku"

4.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. 

4.8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

4.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. 12. Závaznost objednávek. Každá objednávka, kterou kupující odeslal přes webové rozhraní obchodu je učiněna kupujícím závazně a neodvolatelně. Objednávka kupujícího odeslaná prodávajícímu přes webové rozhraní obchodu, je závazným a jednostranně neodvolatelným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři na webovém rozhraní obchodu.

V Ceně zboží nejsou obsaženy náklady na dopravu. Ceny za dopravu jsou stanoveny na stránce Doprava a Platba, nebo konkrétněji v objednávkovém formuláři, kde je zohledněna váha a rozměry zboží a je z nich vypočítána správná cena nákladů přepravy dle správného tarifu přepravce.
Kupující je povinen vedle ceny zboží s DPH uhradit cenu za dopravu zboží s DPH, a to v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání zboží.

4. 13. – Potvrzení objednávky. Po odeslání objednávky prodávajícímu, je objednávka automaticky zavedena do informačního systému prodávajícího a kupujícímu je prodávajícím v souladu s ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku zasláno formou emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, potvrzení o obdržení objednávky. Součástí potvrzení je kopie objednávky kupujícího. Zaslání tohoto potvrzení o obdržení objednávky není považováno za akceptaci objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.

4.14. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.15. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

4.16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Jak nakupovat v eshopu „baltazar-bazar.cz“ (PŘESNÝ POSTUP)

- Pokud se nacházíte na hlavní stránce e-shopu baltazar-bazar.cz“ můžete začít nakupovat a to i bez registrace. Stačí si jen vybrat zboží z hlavního menu.

- Zboží můžete vybírat z různých kategorií. Po kliknutí na kategorie se rozbalí a zde pak stačí kliknout na položku, kterou si chcete objednat.

- Pokud jste vybrali zboží, klikněte na POLOŽKU. Zde si můžete vybrat různé varianty, velikosti i počet kusů. Pokud máte vybráno, klikněte na "DO KOŠÍKU". Zboží se tak automaticky načte do nákupního košíku. Obdobným způsobem vyberte také ostatní zboží a opět vložte do košíku. Pro výběr dalšího zboží zadejte „ZPĚT“.

 - Pokud je Váš výběr zboží kompletní, klikněte na „Do košíku“. Ten také najdete v pravém, horním rohu obrazovky. Zobrazí se Vám veškeré vybrané zboží, které jste zde vložili.

- V košíku můžete zkontrolovat, zda jste si objednali veškeré zboží, které jste zamýšleli, počet kusů tohoto zboží i cenu. Pokud vše souhlasí, můžete pokračovat v objednávce kliknutím na tlačítko „POKRAČOVAT DO KOŠÍKU“.

- V dalším kroku si zvolte způsob dopravy a převzetí zboží a způsob platby tohoto zboží.

- V dalším kroku prosím, vypište fakturační a doručovací údaje. Pokud jsou fakturační a doručovací údaje shodné, stačí vyplnit pouze údaje fakturační. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. V tomto kroku můžete také napsat poznámku ke své objednávce nebo se zaregistrovat. Po vyplnění údajů potvrďte Souhlas s Obchodními podmínkami a objednávku můžete odeslat. Na email Vám poté přijde potvrzení této objednávky spolu s dalšími potřebnými informacemi.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-  Platba přes platební bránu – po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na platební bránu, kde má na výběr platbou převodem z bankovního účtu, nebo internetovou platbou z debetní karty. Po potvrzení platby platební bránou je objednávka dále předána zpět prodejci ke zpracování.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

6. 1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího nebo její část bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku odeslání zboží či jeho předání kupujícímu, a to zejména v případech, kdy není schopen zboží dodat (např. v požadovaném množství, druhu či za kupní cenu uvedenou v objednávce kupujícího). V takovém případě je prodávající vždy povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

6. 2. Prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby. Zjevnost chyby určuje rozdíl cen chybné a obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍCHO

7.1. Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné.

7.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně ceny za dopravu, která mu byla sdělena z webového rozhraní obchodu ještě před odesláním závazné objednávky a která je současně uvedena v závazné objednávce kupujícího.

7. 3. Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

 

8. DODACÍ LHŮHY

8. 1. Charitní bazar Baltazar, expedice zboží se pohybuje zpravidla od 1 do 7 dnů a maximálně do 14 dnů od doručení a zaplacení objednávky kupujícího prodávajícímu. Pokud nebude zboží prodávajícím vyexpedováno do 2 týdnů od doručení objednávky kupujícího, prodávající poskytne kupujícímu informaci o stavu jeho objednávky a předpokládaném termínu expedice zboží, a to formou SMS nebo e-mailu.

 

9. DOPRAVA A PŘEBÍRÁNÍ ZBOŽÍ

9.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

9.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

9.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

10.1. Zákazník má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní (§ 1737 občanského zákoníku).  Všechny objednávky přijaté e-shopem jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce zákazník objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

Charitní bazar Baltazar

11. 1. V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (§ 2167 občanského zákoníku). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců (§ 2168 občanského zákoníku).

11. 2. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§ 2171 občanského zákoníku)

11. 3. V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

11. 4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně na poštovní adresu prodejce: Charitní bazar BALTAZAR, Rosická 3, 602 00 Brno a uvede své kontaktní údaje, číslo objednávky a označí vady zboží a nárok, který uplatňuje.

11. 5. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou

12. DORUČENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávky u Charitního bazaru Baltazar bývají zpravidla odeslány následující pracovní den po přijetí platby. 

12. 1. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží dopravci (§ 2123 občanského zákoníku ).

12. 2. Na dobírku nezasíláme, mimo osobní odběr na našich prodejnách je nutné zaplatit předem.

 

13. REKLAMACE ZBOŽÍ

Charitní bazar Baltazar

Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a je vyřizována bez zbytečných odkladů.

13. 1. Zákonem stanovená maximální lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.

13. 2. Kupující na vlastní náklady zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím ve vhodném a dostatečně chránícím obalu na adresu Charitní bazar BALTAZAR, Rosická 3, 602 00 Brno, případně zboží na tuto adresu osobně doručí, a přiloží k němu podrobný popis závady a originál dokladu (faktury).

13. 3. Při uznané reklamaci náklady na odeslání zboží zpět hradí prodávající.

13. 4. Pokud reklamace není uznána, pak je zboží zasláno zpět kupujícímu na jeho náklady.

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

14. 1. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

14. 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). 
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

14. 3. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčil jinak. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí kupující spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Rosická 3, 602 00 Brno, přičemž kupující spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

14. 4. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

14. 5. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit prodávajícímu, pokud možno v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, opatřené všemi ochrannými fóliemi, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., s dokladem o koupi, jinak nepoškozené.

14. 6. Zboží by mělo být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu. (pozn. doporučeně neznamená na dobírku! - vrácené zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato).

14. 7. Kupující spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě osobního převzetí zboží v kamenné prodejně prodávajícího, kde si mohl zboží řádně před jeho převzetím a zaplacením prohlédnout a vyzkoušet.

 

15. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https:/www.coi.cz.

Informace pro spotřebitele o odběru použitého elektro zařízení

Dle novely zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, Vám nabízíme možnost zjištění, Vašeho nejbližšího místa odběru použitého elektro zařízení na stránkách www.asekol.cz.

 

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

16. 1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

16. 2. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

16. 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

16. 4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

16. 5. Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

16. 6. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

16. 7. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

16. 8. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

16. 9. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

16. 10. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

16. 11. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji než 1x týdně, a zároveň

16. 12. Prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

16. 14. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na baltazar@brno.charita.cz

16. 15. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

16. 16. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

16. 17. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na e-shop https://baltazar-bazar.cz/ (dále jen „Obchodní podmínky“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu.

16. 18. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4–2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

16. 19. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
- běžné osobní údaje,
- zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

16. 20. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování eshopové platformy SHOPTET formou licenční smlouvy.

16. 21.  Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

16. 22. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

16. 23. Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu aplikace Wedos. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně̌ informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů̊ nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů̊ stejné povinnosti na ochranu osobních údajů̊, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

16. 24. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů̊ bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
- Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy SHOPTET formou licenční smlouvy.
-  Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
- Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
- Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
- K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
- Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
- Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
-  Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
-  Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

16. 25. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Práva subjektu údajů

16. 26. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným správcem, tedy na informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a získat informace o jejich zpracování.

16. 27.  Subjekt údajů má právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt k tomuto účelu může správce kontaktovat na emailové adrese baltazar@brno.charita.cz

 

16. 28. Subjekt údajů má právo souhlas kdykoliv odvolat a za tímto účelem kontaktovat správce na emailové adrese baltazar@brno.charita.cz použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí i jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu (tj úkonu který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní údaje zlikvidovat, či je přestat zpracovávat

16. 29. Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů spočívající v možnosti získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil/ předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné

16. 30. Subjekt údajů má právo vůči správci kdykoliv vznést námitku, jestliže jsou údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu

16. 31. Subjekt údajů má při splnění podmínek další práva uvedená v Nařízení, zejména právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo podat stížnost u dozorového orgánu

16. 32. Správce je povinen subjekt údajů informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Závěrečná ustanovení

16. 33. Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.

16. 34. Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

16. 35. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

16. 36. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

17. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

17.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

17.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18. 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

18. 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

18. 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

18. 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

18. 5. Kontaktní údaje prodávajícího: baltazar@brno.charita.cz, 731 632 829

18. 6. Obchodní podmínky jsou platné od 01.04.2021 do odvolání.

18. 7. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky stanovené k datu nákupu.